เกี่ยวกับเรา

To-Piants

เราคือผู้จัดจำหน่ายสีแบรนด์ชั้นนำ TOA, JOTUN, CHOGOKU อื่นๆ สิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดคือ คุณภาพ ของแท้ จากโรงงาน ความรวดเร็วในการดำเนินงาน ตลอดจนความพอใจของลูกค้า

สอบถาม ปรึกษา หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ตลอด 24 ชม.
TEL : 083-2393626 , 083-2396466
LINE : @topaints Email : topaints@gmail.com

เวลารับของ จันทร์ – เสาร์ ช่วงเวลา 8.30 น. – 18.00 น.
หยุดรับสินค้า วันอาทิตย์

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

        ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาของ To-Paints ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการโดย To-Paints ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังใช้

 

การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

        ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ยี่ห้อหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ
  • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง To-Paints เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว

        จะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง E-Mail To-Paints , Line@ หรือเบอร์มือถือ

        To-Paints จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

        ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง To-Paints เพื่อขอให้ To-Paints เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ To-Paints จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

 

ห้ามการเปลี่ยนใจ

        ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

 

สิทธิของผู้ขาย

        เมื่อ To-Paints ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว To-Paints จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ To-Paints กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก To-Paints ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด To-Paints จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

To-Paints จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

 

สภาพของสินค้าที่คืน

        เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 

ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

        ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 

การคืนเงิน

        ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ To-Paints ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ To-Paints ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด To-Paints มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาตอบรับของผู้ขาย ทาง E-Mail To-Paints , Line@ หรือเบอร์มือถือ ได้เลย

        เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

        To-Paints ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก To-Paints เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการค้าขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป

 

ข้อมูลของทางร้าน To-Paints

สอบถาม ปรึกษา หรือ สั่งซื้อสินค้า ได้ตลอด 24 ชม.

TEL : 083-2393626 , 083-2396466
LINE : @topaints
Email : topaints@gmail.com

เวลารับของ จันทร์ – เสาร์ ช่วงเวลา 8.30 น. – 17.30 น.
หยุดรับสินค้า วันอาทิตย์